شاخص های سه ماهه اول و دوم 1396 در نرم افزار تدبیر