رهام پلاس 96 (آپدیت رهام 96)

موارد اصلاح شده در نسخه بروزرسانی:


1-  اعمال بخشنامه 1232579/96 روش جدید ارائه پیشنهاد قیمت و تهیه اسناد مناقصه
2-  آنالیز ضریب بالاسری و بروزرسانی ضریب بالاسری پیشنهاد در پنجره ضرایب به صورت خودکار
3-  نرخ عوامل سال 1396
4-  رفع مشکل اعمال تجهیز کارگاه در انتهای خلاصه مالی کل در صورت وضعیت
5-  رفع مشکل گزارش جدول شماره 5 در صفحه آنالیز هر ردیف
6-  ردیف های مرتبط (اضافه بهای مقدمه فصول در سال 1396)
7-  رفع اشکال گزارشات تغییر مقادیر
8-  رفع اشکال گزارش صورت وضعیت (گزارشات فرم جدید)
9-  رفع مشکل گزارشات دفترچه فهرست مقادیر در برآورد در صورت بر داشتن کد رسته و رشته ، نمایش سال و نداشتن ضریب در انتهای دفترچه فهرست مقادیر
10-  عدم اعمال ضریب پیمان در گزارشات صورت وضعیت مدل 76574 برای رشته تجهیز و برچیدن کارگاه
11-  بروزرسانی نرم افزار بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا کنون
12-  رفع اشکال صورت جلسه مبنی بر عدم نمایش ردیف هایی مرتبط در مقدمه فصل
13-  همسان سازی مبالغ جدول 4 با خلاصه مالی کل برآورد
14-  اعمال صحیح ضرایب در کلیه گزارشات با توجه به نحوه اعمال ضریب در پنجره ضرایب

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

رهام پلاس 96 (آپدیت رهام 96)