بخشنامه نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

بخشنامه 4951/54-5453/102 با بخشنامه 1232579/96 جایگزین شد.

موضوع: نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران از نوع گروه اول (لازم الاجرا)

 تاریخ ابلاغ: 31/03/1396

- الزام اجرا برای کارهایی با برآورد برابر یا بیشتر از نصاب معاملات متوسط.

- الزام اجرا برای کارهایی که به روش ترک تشریفات مناقصه ارجاع می‌شوند.

- کاربرد برای کارهایی که برآورد کار براساس فهرست‎‌بها است.

برخی از تغییرات:

- معیار 80% مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به جای 65% در آنالیز ردیف‌ها.

- تخفیف در ضریب بالاسری (حداکثر به میزان 10%) منوط به ارایه آنالیز هزینه‌های بالاسری است.

- اضافه شدن جدول شماره 6 – تجزیه بهای هزینه بالاسری.

فایل آپدیت بخشنامه 96/1232579 در نرم افزار تدبیر

دریافت فایل pdf

آموزش نصب Update