رابط کنترل پروژه

- امکان تعریف فعالیت های برنامه زمانبندی.
- امکان مرتبط کردن ردیفهای فهرست بهابه فعالیتهای برنامه زمانبندی بدون نیاز به رعایت ترتیب شماره فعالیت .
- امکان مرتبط کردن ردیفهای فهرست بهابه فعالیتهای برنامه زمانبندی به صورت ردیفی، فصلی و رشته ای.
- امکان ارتباط چند ردیف فهرست بها به یک فعالیت.
- امکان تخصیص بخشی از ردیف فهرست بها به یک فعالیت .
- امکان انتخاب منبع شاخص برای محاسبه مدت لازم برای اجرای هر فعالیت .
- محاسبه وزن فعالیت بر اساس سهم منبع یا منابع شاخص.
- توزیع منابع و هزینه های پروژه در طول زمان پروژه.
- تهیه برنامه زمانبندی ومسیر بحرانی (CPM) در محیط نرم افزار MSP.
- توزیع منابع مورد نیاز هر فعالیت در بسته های زمانی پروژه.
- امکان خواندن پروژه های تعریف شده در نرم افزار MSP به محیط تدبیر.
- امکان درج یک فعالیت در بین فعالیتهای دیگر.
- ارسال اطلاعات فهرست مقادیر و آنالیز پروژه به نرم افزار MSP به سه روش زیر:
1- ارسال اطلاعات در یک فایل جدید
2- ارسال اطلاعات در فایل موجود که دارای تنظیماتی از قبیل روزهای کاری در هفته باشد.
3- ارسال اطلاعات در یک فایل الگو که تنظیماتی مانند صورت قبل داشته باشد.
- جستجو در بین ردیفهای برآورد.
- مشاهده و چاپ ردیف های مرتبط با هر فعالیت .
- مشاهده و چاپ منابع مورد نیاز در هر فعالیت .
- مشاهده و چاپ فعالیت های مرتبط به هرردیف.
- مشاهده فعالیتهای مرتبط با هر ردیف وامکان ویرایش درصدارتباط.