آنالیز بها

- امکان حذف چند عامل همزمان با هم در آنالیز.
- امکان افزایش عامل در پنجره آنالیز.
- امکان محدود سازی در قسمت آنالیز براساس ردیف و عامل.
- امکان حذف ردیف های یک پروژه در پنجره آنالیز.
- درهنگام past , copy ویا نقل آنالیزهای یک پروژه به پروژه دیگر به صورت رونویسی و یا ادغامی.
- امکان فیلتر کردن بر اساس عامل های مشابه و  ردیف های آنالیز نشده و ...
- یکی شدن جداول آنالیز .
- افزایش عوامل خاص کاربر در جدول آنالیز ردیف ها.
- افزایش عامل به صورت انتخابی.