حمل

- بازنگری کامل مصالح مصرفی از مقدمه فصول  فهرست بها.
- امکان دادن مسافت به صورت خاکی ، شنی ، آسفالت با ضرایب دلخواه .
- امکان دادن مسافت در حالتهای مختلف خاکی، آسفالتی ، شنی.