ضرایب

- امکان اعمال ضریب در یک یا چند فصل مختلف.
- امکان اعمال ضرایب در هر یک از بخش های ساختار شکست.
-  امكان ايجاد هر تعداد ضريب با هر عنوان دلخواه.
-  امكان انتخاب محل ضرب شدن ضرايب.
-  امكان اعمال ضريب بر روي يك رديف‌، گروهي از رديف‌ها، يك فصل ،يك رشته و يا كل پروژه.
- امكان اعمال ضريب در مقدار.
- امکان ورود اطلاعات ضرایب با استفاده از ساختار درختی ردیف های وارد شده .