برآورد و صورت وضعیت

- امکان مشاهده مبلغ صورت وضعیت قبل در صورت وضعیت جاری.

- امکان مرتب سازی بر اساس ستون دلخواه .

- جستجو دقیق در تمام قسمت های برنامه.

-  امكان استفاده ازچند فهرست‏بهاي مختلف در يك پروژه.

-  امكان تبديل فهرست‏بهاي يك سال به سال ديگر.

- امكان افزودن رديف‌های يك فصل يا رشته به پروژه.

-  امكان نقل اطلاعات از يك پروژه به پروژه ديگر.

-نقل از متره به تفكيك بخش‌هاي مختلف كار در پنجره های برآورد و صورت وضعیت.

-  امکان درج نام هر بخش در ستون ملاحظات پس از نقل از متره.

- امكان آدرس دهي به هنگام نقل از متره در ستون ملاحظات.

- جستجو هوشمند ردیف های فهرست بها در ورود اطلاعات.

- دریافت گزارشات براساس ساختار شکست کار.

- امکان نقل ساختار شکست بخشنامه 10000.

- امکان مقایسه صورت وضعیت ها و نمایش دادن مقدار.

- خالص کارکرد هر صورت وضعیت در صفحه نمایش.

- امکان مقایسه صورت وضعیت و برآورد پروژه و دریافت درصد پیشرفت کار و مقدار باقیمانده کار در صفحه نمایش

امکان نقل  اطلاعات ازیک پروژه به پروژه دیگر، در صورت مغایرت در سال مبنا ی فهرست بها ( نقل هوشمند ) .

- اگر ردیفی که منتقل می شود در فهرست مقصد وجود نداشته باشد ردیف ابتدا در فهرست ستاره دارها اضافه میشود و سپس منتقل میشود .

- اگر قیمت ردیفی که منتقل میشود در فهرست مقصد با فهرست مبدا مغایرت داشته باشد میتواندآن را اصلاح کند.

- اگر ردیفی که منتقل می شود در رسته رشته یا فصل مغایرت داشته باشد امکان اصلاح آن وجود دارد .

 - اگر مغایرت در شرح ردیف یا واحد ردیف وجود داشته باشد به صورت خودکار اصلاح می شود .