ساختار شکست

یک طرح عمرانی از بخش های گوناگونی تشکیل شده است.

به طوری که طرح می تواند شامل چندین پروژه، هر پروژه شامل چندین قرارداد و هر قرارداد شامل بخش های کاری متعددی باشد. ساختار شکست کار در نرم افزار تدبیر کاربران را قادر می سازد که به احجام کار از کوچکترین بخش های کار اجرایی تا سطح کلان پروژه دست یابند. به عنوان مثال با استفاده از این ساختار، حجم بتن 250 در یک ستون در طبقه همکف تا مقدار کل آن در یک طرح عمرانی و در نتیجه مبالغ مالی آن قابل دست یابی می باشد.