سمینارهای برگزار شده

- سمینار آموزش نرم افزار تدبیر اداره منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، به مدت 8 ساعت مدرس آقای مهندس سید حسین عابدیه

- سمینار آموزش نرم افزار تدبیر در استان یاسوج، به مدت 8 ساعت مدرس آقای مهندس سید حسین عابدیه

- سمینار آموزش نرم افزار تدبیر در استان یزد، به مدت 16 ساعت مدرس آقای مهندس سید حسین عابدیه

- سمینار آموزش نرم افزار تدبیر در استان سیستان و بلوچستان، به مدت 16 ساعت مدرس آقای مهندس سید حسین عابدیه