آنالیز

در صورت خريداري قسمت آناليز يك قفل سخت افزاري و CD نرم افزار تدبير در اختيارتان قرار مي گيرد، كه پس از نصب آن بر روي سيستم و زدن قفل سخت افزاري به سيستم محيطي كه در اختيارتان قرار مي كيرد به صورت زير است:

نرم افزار آناليز داراي قسمت هاي، فهرست هاي پايه، پيمان، متره برآورد، برآورد و آناليز مي باشد.

كه با زدن فهرست هاي پايه كتاب هاي فهرست بها از سال 70 تا 94 را بصورت الكترونيك باز مي كند و مي توان از كليه آيتم ها در هر فصل در قسمت هاي مختلف استفاده كرد.