صورت وضعيت ، آناليز ، كنترل پرو‍ژه و بخشنامه ها

در صورت خريداري قسمت صورت وضعيت و آناليزوكنترل پرو‍ژه و بخشنامه ها علاوه بر اين كه يك قفل سخت افزاري  ،CD نرم افزار تدبير و CD  بخشنامه هادر اختيارتان قرار مي گيرد كه پس از نصب ان بر روي سيستم و زدن قفل سخت افزاري به سيستم محيطي كه در اختيارتان قرار مي كيرد به صورت زير است

نرم افزار صورت صورت وضعيت ، آناليز ،كنترل پروژه و بخشنامه ها داراي قسمت هاي ،فهرست هاي پايه ،پيمان ،متره ،برآورد ،صورت وضعيت ، آناليز ، تعديل و كنترل پروژه مي باشد.

كه با زدن فهرست هاي پايه كتاب هاي فهرست بها از سال 70 تا 88 را بصورت الكترونيك باز مي كند و مي توان از كليه آيتم ها در هر فصل در قسمت هاي مختلف استفاده كرد.

براي داشتن قسمت بخشنامه ها بعد از نصب نرم افزار بخشنامه ها برروي سيستم كليه بخشنامه هاي اعلام شده سازمان از ابتدا تا به امروز را مي توانيد داشته باشيد

براي اطلاعات بيشتر در مورد نرم افزار تدبير به قسمت تماس با ما مراجعه نماييد