نرم افزار آنالیز : ارائه پیشنهاد قیمت در مناقضات مطابق با بخشنامه 4951 و 76574