فهرست بها

- کتاب های فهرست بها از سال 1370 تا 1387 و قابلیت به روز آوری فهرست های آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  و

تاسیسات نفت و گاز  وزرارت نفت

- جستجوی پیشرفته در فهرست های بها از روی اقلام و شماره ردیف فهرست بها

- جستجوی مقایسه ای بین ردیف های فهرست بهای سالهای مختلف

- امکان مشاهده ردیف هایی که دارای حمل هستند