متره

- امکان مشاهده متره پروژه های مختلف بدون خارج شدن از قسمت متره .
- مشاهده و استفاده همزمان از فهرست های مختلف در سنوات مختلف در یک پروژه .
- ورود اطلاعات متره براساس شرح اقلام کار.
- امکان اتصال فیلم، نقشه، عکس، یا هر نوع سند دیگر به ردیف های متره.
- امکان ورود اطلاعات متره راهسازی و ساختمان در یک فرم.
-  امكان تعريف فرمول براي هر رديف متره.
-  امكان ورود ريز متره بخشهاي مختلف كار.
- امكان تعريف بخشهاي مختلف براي يك پروژه.
-  امكان كپي ريز متره از يك بخش به بخش ديگر.
-  امكان كپي ريز متره يك رديف فهرست‏بها به رديف ديگر.
- ستون‌هاي ناظر ، مشاور و كارفرما برای نظارت و رسیدگی.
- امكان درج شماره، تاريخ و موضوع صورتمجلس در رديفهاي متره‌.
- امكان نقل ريزه متره و خلاصه متره يك پروژه به پروژه ديگر.
- امکان مرتبط کردن ردیف های ریز متره به نقشه، عکس، فیلم و هر فایل الکترونیکی.
- اضافه شدن ستون ناظر.
- فیلتر گسترده در حد استانداردهای windows.
- ادغام ریز متره ساختمان و ریزمتره راهسازی.
- امکان نقل ساختار شکست بخشنامه 10000.