تواناییهای تدبیر

شرکت تدبیر ارتباطات افتخار دارد که با ارائه نرم افزار تدبیر قابلیت های زیر را به کاربران محترم ارائه دهد:

فهرست بها

نصب و راه اندازی

ساختار شکست کار

متره

برآورد و صورت وضعیت

ضرایب

ضریب طبقات

ضریب ارتفاع

ضریب بالاسری

ضریب منطقه

تعدیل


حمل